The Summer Heat

绿树蔭濃夏日長 楼台倒影入池塘 水晶帘动微風起 满架蔷薇一院香 山亭夏日, 高骈 In summer, green trees give shade day longAnd the pavilion is mirrored on the pondAs a gentle breeze ripples on the water The scent of roses is everywhere Summer Day at a Mountain Pavilion, Gao Pian, 821-887 Lǜshù yīn nóng xià rì zhǎng, lóutái dàoyǐng rù chítáng, shuǐjīng lián…