Eight Immortals of the Wine Cup

From Drinking Song Among Eight Immortals:

Li Bai (李白)
He Zhizhang (賀知章)
Li Jin (李璡)
Li Shizhi (李適之)
Cui Zongzhi (崔宗之)
Su Jin (蘇晉)
Zhang Xu (張旭)
Jiao Sui (焦遂)